Potapov, P., Yaroshenko, A., Turubanova, S., Dubinin, M., Laestadius, L., Thies, C., Aksenov, D., Egorov, A., Yesipova, Y., Glushkov, I., Karpachevskiy, M., Kostikova, A., Manisha A., Tsybikova, E. & Zhuravleva, I. (2008) Mapping the world’s intact forest landscapes by remote sensing. Ecology and Society, 13(2), 51.